Autogarantiepas

gratis bij elke verkochte auto

Alphabet Occasions biedt bij elke verkochte auto gratis de Autogarantiepas aan. Deze pas onderstreept de garantieperiode van 6 maanden. Met deze pas kun je terecht bij de officiële merkdealer in jouw woonplaats of directe omgeving.

In het kort de voordelen op een rij:

  • Gratis 6 maanden garantie bij de officiële merkdealer (met de mogelijkheid om te verlengen tot 12 maanden)
  • € 250,- korting op vervolgaankopen voor zowel de eigenaar als familie, vrienden, kennissen etc.
  • € 100,- bonus bij iedere lead die wordt aangedragen door de eigenaar van de pas die leidt tot een daadwerkelijke verkoop.

Hieronder tref je de voorwaarden aan behorend bij de Autogarantiepas:

Verstrekking Autogarantiepas
1) De autogarantiepas (hierna: AGP) wordt verstrekt door Alphabet Nederland B.V. (hierna: Alphabet), zo spoedig als mogelijk na de koop van een auto via Alphabet Occasions.

2) De eigenaar van de AGP (hierna: de Eigenaar) dient 18 jaar of ouder te zijn en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.

3) De AGP is verbonden aan (de naam van) de Eigenaar zoals vermeld in de koopovereenkomst met betrekking tot de auto die door de eigenaar is gekocht.

4) De AGP is geldig voor onbepaalde tijd.

5) De AGP mag niet in eigendom worden overgedragen aan derden.

6) De AGP dient op eerste verzoek van Alphabet te worden getoond, om aanspraak te kunnen maken op de diensten die zijn verbonden aan de AGP. De houder van de AGP kan om legitimatie worden gevraagd.


Garantie AGP

7) De AGP geeft recht op 6 maanden garantie aan de Eigenaar na de datum van aflevering van de auto met een maximum van 15.000 kilometer. Indien je jouw garantie verlengd hebt voor EUR 448, dan heb je recht op 12 maanden garantie, met een maximum van 30.000 kilometer. De geldende garantiebepalingen zijn opgenomen in de koopovereenkomst.

Korting AGP
8) De AGP geeft recht op EUR 250 korting aan de Eigenaar, bij elke volgende koop van een auto bij een vestiging van Alphabet Occasions. De korting wordt gegeven op de verkoopprijs zoals vermeld bij Alphabet Occasions dan wel op de website van Alphabet Occasions en zal niet gelden in combinatie met andere kortingen.

9) De AGP geeft eveneens recht op EUR 250 korting aan een derde, bij elke koop van een auto bij Alphabet Occasions door die derde, indien en voor zover kan worden aangetoond dat de Eigenaar toestemming heeft verleend tot het gebruik van de AGP. De korting wordt gegeven op de verkoopprijs zoals vermeld bij Alphabet Occasions dan wel op de website van Alphabet Occasions en zal niet gelden in combinatie met andere kortingen.

Bonus AGP
10) De AGP geeft recht op een bonus van EUR 100 aan de Eigenaar, voor elke lead van de Eigenaar die daadwerkelijk tot verkoop van een auto uit Alphabet Occasions leidt.

11) De bonus van EUR 100 zal worden overgemaakt op een Nederlandse bankrekening van de Eigenaar, nadat aflevering van de auto heeft plaatsgevonden.

12) Deelname aan de bonusregeling is uitgesloten voor medewerkers van Alphabet en hun partners en/of gezinsleden en geschiedt op vrijwillige basis.

Privacy AGP
13) Het Privacy Statement van Alphabet is van toepassing op alle informatie die door het gebruik van de AGP wordt verwerkt. De meest recente versie is te raadplegen op www.alphabet.com/nl.

Diversen AGP
14) Alphabet behoudt zich het recht voor om een dienst die is verbonden aan de AGP niet uit te voeren, als er sprake is of lijkt te zijn van enige vorm van misbruik. Dit geldt mede voor het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens.

15) De naam en het logo van de autogarantiepas zijn door Alphabet geregistreerd. Het gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alphabet.

16) Het is niet toegestaan de (inhoud van de) autogarantiepas geheel of gedeeltelijk op enige wijze te kopiëren, te verveelvoudigen, aan te passen, te publiceren, te uploaden, te wijzigen, uit te zenden of te verspreiden, met inbegrip van handelingen voor enig openbaar of commercieel doel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alphabet.

17) Alphabet behoudt zich het recht voor in de toekomst andere diensten te koppelen aan het gebruik van de AGP dan wel diensten verbonden aan de AGP geheel of gedeeltelijk te beëindigen. De Eigenaar zal hiervan zo mogelijk steeds op de hoogte worden gesteld, zo spoedig als mogelijk nadat de wijziging heeft plaatsgevonden.

18) Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. De laatste geldende versie van deze voorwaarden is steeds in te zien via het internet op het adres www.alphabetoccasions.nl.

19) Klachten over de autogarantiepas kunnen kenbaar worden gemaakt per e-mail via info-nl@alphabet.com onder vermelding van de klacht en een omschrijving. Een ingediende klacht zal binnen vier weken na ontvangst worden afgehandeld.